PRZEGLĄD HISTORYCZNY, T. CX, 2019, Z. 2

Z radością informujemy, że zeszyt 2019/1 już się ukazał, tymczasem do druku szykuje się zeszyt 2019/2, poświęcony problematyce donosu. Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści.

TREŚĆ ZESZYTU

ROZPRAWY

STANISŁAW WIECH – Donosy. Między normą a patologią relacji społeczeństwa z organami władz policyjnych. Refleksje nie tylko na przykładzie dziewiętnastowiecznych akt policyjnych żandarmerii i ochrany

TOMASZ NODZYŃSKI – Donosy i zeznania ujawniające spiski niepodległościowe w Poznańskiem (1845–1847)

WIESŁAW CABAN, SWIETŁANA A. MULINA – Rola donosu w życiu Polaków zesłanych na Syberię po upadku powstania styczniowego

JACEK LEGIEĆ, ANNA A. KRICH – Gubernator tobolski Aleksander Despot-Zenowicz w świetle donosów

KRZYSZTOF LATAWIEC – Donosy w Kancelarii Gubernatora Lubelskiego w ostatnich dekadach XIX w.

PIOTR HUMMEL – Kontrola i ewidencja mieszkańców Łodzi. Księgi ludności stałej i niestałej oraz księgi domowe (1864–1914)

MISCELLANEA

HANNA KOZIŃSKA-WITT – Rekursy do władz miejskich jako źródło wiedzy o gminie żydowskiej. Przypadek Krakowa z roku 1877

 

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES

STANISŁAW WIECH – Denunciations. Between the norm and the pathology or the relations between society and the police (Reflections and remarks referring not only to nineteenth-century police records of the tsarist gendarmerie and Okhrana)

TADEUSZ NODZYŃSKI – Denunciations and testimonies revealing independence conspiracies in the Poznań Province (1845–1847)

WIESŁAW CABAN, SWIETŁANA A. MULINA – The role of denunciation in the lives of Polish exiles in Siberia after the fall of the January

JACEK LEGIEĆ, ANNA A. KRICH – The Governor of Tobolsk Aleksander Despot-Zenowicz in the light of denunciations

KRZYSZTOF LATAWIEC – Denunciations in the Chancellery of the Governor of Lublin in the last decades of the nineteenth century

PIOTR HUMMEL – Control and registration of residents of Łódź. Registers of permanent and non-permanent population, and home books (1864–1914)

 

MISCELLANEA

HANNA KOZIŃSKA-WITT –Recourse to municipal authorities as a source of information about the Jewish community. The case of Kraków from 1877