Procedura recenzowania tekstów

PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH:

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się recenzentów spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor publikacji.

2. Recenzje są obustronnie anonimowe (double-blind review process).

3. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykuły naukowego do publikacji lub jego odrzucenia

4. Recenzowany artykuł naukowy podlega ocenie w oparciu o :

  1. wartość merytoryczną;
  2. zgodność z profilem naukowym i zasadami wydawniczymi pisma;
  3. poprawność językowo-stylistyczną.